PREZENTACE V MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍCH

Sylabus předmětu Prezentace v marketingových komunikacích

Definice prezentačních dovedností z hlediska třídílné kompozice talentu, discipliny a technik.

Plánování a organizace prezentace. Analýza cílové skupiny. Druhy prezentačních nástrojů a pomůcek. Technologie přípravy a průběhu prezentace. Základní stylové přístupy. Asertivita a responsivita. Nejčastější nedostatky. Problémy a příležitosti. Etika prezentačního procesu. Prezentace jako společenský styl. Analýza osobnostních profilů cílové skupiny. Virtuální prezentace.

Stručný program:

1/ Úvod: Talent – Disciplina – Technika
2/ Audiovizuální pomůcky
3/ Prezentace jako příběh
4/ Prezentace jako prodej
5/ Virtuální prezentace
6/ Komunikace a prezentace jako společenský styl
7/ Prezentace a různé osobnostní profily

DĚJINY A TEORIE PUBLIC RELATIONS

Sylabus předmětu Dějiny a teorie Public Relations

Stručný nástin dějin public relations v kontextu celkového rozvoje marketingových komunikací. Pojednání PR jako způsobu komunikace zaměřeného na porozumění veřejnosti, na pozitivní vnímání a přijetí sdělení. Vymezení PR v rámci marketingových komunikací.

PR jako součást marketingového mixu, která pojednává spíše o tématech než produktech či službách. PR jako dovednost a sociální věda, která analyzuje trendy, předvídá jejich účinky, radí a realizuje programy prospěšné korporacím i veřejnosti. Praktiky PR při navazování a budování vztahu mezi korporacemi a nejrůznějšími skupinami veřejnosti (zákazníci, zaměstnanci, akcionáři, voliči, všeobecná populace atd.) Nástroje využívané v rámci PR (události, sponzorování, lobbying)

Osnova:

1/ Role PR

Co jsou PR?
Historie a rozvoj PR
Etika a Profesionalita
Organizace PR

2/ Proces

Průzkum
Plánování
Komunikace
Evaluace

3/ Strategie

Veřejné mínění a přesvědčování
Konflikt Management
Rizika a krize
PR a legislativa
Nové technologie v PR

4/ Taktiky

News Release
Newsletter
Brožury
Radio
TV
Web
Psaní projevů
Prezentace
Interview

5/ Aplikace

Firmy
Vlády
Mezinárodní PR
Neziskové organizace
Výchova
Zábava, Sport, Turistika

6/ Případové studie

PR na světových výstavách, státní reprezentace v zahraničí

MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ PŘI PŘECHODU K TRŽNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ

Sylabus předmětu Marketingové komunikace při přechodu k tržní ekonomice
Marketing communications in the transition towards market economy

Stručná charakteristika:
Cílem přednášek a semináře je přiblížit základní rysy ekonomické transformace v ČR a zemích střední a východní Evropy směrem k tržnímu hospodářství a úlohy jakou v tomto procesu sehrály a sehrávají marketingové komunikace. Program výuky zahrnuje základní makroekonomické charakteristiky transformace, způsoby vnější i vnitřní komunikace ekonomicko-politických proměn, postupné nastolování tržních komunikačních principů, úlohu při získávání investorů a privatizaci, zaměření na rozvoj finančního trhu a bankovnictví, globální a lokální přístupy, formování nového spotřebitelského prostředí, proměny mediální situace, charakteristika subjektů a struktur marketingových komunikací, vztahy tripartity /zadavatelé, agentury, media/, problémy a příležitosti marketingových komunikací v souvislosti s budoucím vývojem.

Tento předmět je veden v anglickém jazyce.

Brief characteristic:
The lectures and seminars focus on the basic features of the transition to market economy in the Czech Republic and CEE countries, the the role played in this proces by marketing communications. The lectures include the basic macro-economic characteristics of the transition, the ways of the internal and external communication of major political and economic changes, continuous introduction of market oriented communication practicies, the role in the acquisition of the foreign investors and privatisation, focus on the developement of financial market and the banking, building a new consumers environment, the changes in media situation, building new subjects and structures of marketing communication, tri partity relations /adverisers, agencies, media/, problems and opportunities of marketing communications related to the expected future development.
That subject is presented in English.

Stručný program:

1/ Nová éra – nástup tržního hospodářství a marketingových komunikací /dále MK/
  New era – emerging market economy and marketing communications / MC /
2/ MK – nástroj ekonomické transformace
  MC – the tool of the economic transition
3/ MK a investice
  MC and the investments
4/ MK a privatizace
  MC and the privatisation
5/ MK a rozvoj finančního trhu a bankovnictví
  MC and the developement of the financial markets and banking
6/ Globální a lokální v MK
  Global and local in MC
7/ Spotřebitel a spotřebitelská společnost v kontextu MK /debata o filmu „Český sen“ /
  Consumer and consumerism in MC context / debate over the movie „ Czech dream“ /
8/ MK a systém /zadavatelé, agentury, média, cílové skupiny, asociace, rady, instituce, samoregulace, Kodex reklamy
  MC and systém / advertisers, agencies, media, target groups, associations, councils, institutions, self regulation and Code of advertising practicies
9/ MK a media
  MC and media
10/ Efektivnost MK v tržní ekonomice / EFFIE /
  MC efficiency in the market economy / EFFIE /
11/ Budování značek
  Building the brands
12/ Závěr – Debata
  Final debate

MARKETINGOVÝ MIX A KOMUNIKACE

Osnova přednášek:

Komponenty marketingu
Osnova obchodní analýzy
Identifikace problémů a příležitostí
Marketingový plán
Marketingový cíl
Marketingová strategie
Poziční strategie výrobku či služby
Značka – Parametry značky
Rozvoj komunikační strategie
Nástroje marketingových komunikací

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A REKLAMA

Stručný program:

REKLAMA V SOUVISLOSTECH

Marketing a reklama
Marketingový mix
Marketingové komunikace
Nástroje marketingových komunikací
Reklama
Sekvenční model reklamy
Sales Promotion
Public Relations
Osobní prodej
Direct Marketing
Charakteristiky nástrojů marketingových komunikací


REKLAMA – ORGANIZACE A VZTAHY

Průmysl 20. století
Reklamní systém – souhrn vztahů mezi čtyřmi stranami:
ZADAVATEL REKLAMY – REKLAMNÍ AGENTURY – MÉDIA – CÍLOVÁ SKUPINA (ADRESÁTI REKLAMY)
Vztah Agentura – Klient
Vztah Agentura – Media
Odměny a kompenzace – Ekonomika procesu
Motivace a bonusy
Asociace, rady a instituce
Samoregulace a Kodex reklamy

PLÁNOVÁNÍ A TVORBA REKLAMY

Analýzy
Problémy a příležitosti
Marketingový plán
Marketingové cíle a strategie
Komunikační cíle a strategie
Zadání a tvůrčí proces

BUDOVÁNÍ ZNAČKY

Co je to značka?
Produkt a značka
Hodnota značky
K čemu přispívá hodnota značky
Identita značky
Plánovací model identity značky
Branding
Positioning

EFEKTIVNOST REKLAMY

Průzkum
Průzkum jako součást strategického rozvoje
Měření efektivnosti
Příklady efektivnosti
EFFIE

MÉDIA A JEJICH PLÁNOVÁNÍ

Co to jsou média
Jak dělit média
Charakteristika médií
Mediální ukazatele
Vytváření mediálního plánu

HISTORIE A SOUČASNOST SVĚTOVÝCH VÝSTAV EXPO

SPECIELNÍ PROJEKT A SEMINÁŘ NA FSV UK „ NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE UNIVERZITY KARLOVY

Projekt

SPECIELNÍ PROJEKT A SEMINÁŘ „ZNAČKA ČESKÁ REPUBLIKA“ NA FSV UK ZA SPOLUPRÁCE VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A KORPORACÍ

Projekt

exceptional and thus wonderful build can be the sign of rolex rolex pearlmaster 86349safubl 42749 31mm damen silberton.wholesale replica loewe headband forum in every single part of the overcome to get the best.